Inloggen

Afstemmingsoverleg Omgevingsdiensten, Nederlandse Arbeidsinspectie en VOAM van 30 juni jl.

Geplaatst op 08 juli 2022

In de praktijk blijkt dat er vaker onduidelijkheid is over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van inventariseerders, de omgevingsdiensten (OD’s) en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In het verlengde daarvan ontstaan er af en toe verschillen van inzicht ten aanzien van de inventarisatierapporten.

Om inzicht  en begrip te krijgen in elkaars positie, rol, taakopvatting en standpunten organiseerde de VOAM, in samenwerking met de NLA en de OD’s de sessie ‘Asbestinventarisatie – Afstemming OD’s, NLA en VOAM’ op donderdag 30 juni jl. in Nieuwegein.

De sessie is buitengewoon goed bezocht met ruim 50 deelnemers vanuit de VOAM bedrijven, medewerkers van OD’s vanuit het hele land en 6 personen van de NLA.

Na een drietal inleidingen door Victor Kin van NLA, Geert-Jan van der Meijden van OD Brabant Noord en Alexander Koenders van VOAM zijn we op basis van een aantal stellingen het gesprek aangaan met elkaar in verschillende groepen bestaande uit een mix van OD’s, NLA en VOAM leden. 

Met deze unieke bijeenkomst is een eerste mooie stap gezet in de verbetering van het wederzijds begrip in elkaars positie en standpunten. Nog niet eerder gingen handhavers en inventarisatiebedrijven op deze manier het gesprek met elkaar aan. De wens is uitgesproken om dit periodiek te herhalen.

Bevindingen

Uit de inleidingen en uitwerking van de stellingen kwam tijdens de plenaire terugkoppeling een aantal zaken naar voren:

 • De kwaliteit van de inventarisatierapporten kan en moet beter. Er is te weinig aandacht voor de voorbereiding.
 • De reikwijdte en de geschiktheid van een inventarisatierapport kloppen vaak niet.
 • Er zijn verschillen in interpretatie van het processchema tussen OD’s en inventariseerders, maar ook tussen de verschillende OD’s onderling.
 • Loketten maken en processen anders inrichten gaat waarschijnlijk niet de oplossing zijn.
 • Eén loket waarin OD en NLA samenwerken is een utopie.
 • Iedereen is het er over eens dat deze bijeenkomsten waarbij we onze visies en interpretaties delen erg zinvol zijn en uiteindelijk tot het beste resultaten zullen leiden, waarbij de verschillen kleiner zullen worden en er een positieve bijdrage wordt geleverd aan het verhogen van de kwaliteit.
 • Een betere afstemming vóóraf tussen opdrachtgever en inventarisatiebureau verbetert de kwaliteit van inventarisatierapporten (reikwijdte en geschiktheid van de rapporten).
 • Communicatie en afstemming met elkaar blijft erg belangrijk.
 • CI’s hebben beperkt zicht op de kwaliteit van de inventarisatierapporten.
 • Het doel van het inventarisatierapport is vaak onduidelijk, geeft NLA aan.
 • Het inhoudelijk beoordelen van inventarisatierapporten komt voort uit de opdracht die Gemeenten aan OD’s geven (bij de één wat ruimer dan bij de ander). Het gaat hierbij niet specifiek om het daadwerkelijk inhoudelijk toetsen omdat men de rapporten mogelijk niet ‘vertrouwt’, maar meer op het toezien op onvoorziene omstandigheden waarbij mensen mogelijk blootgesteld kunnen worden aan asbest omdat de reikwijdte niet afdoende is voor de voorgenomen (of lopende) sloopwerkzaamheden.
 • NLA heeft weinig handhavende bevoegdheden.
 • Een vaste inhoudsopgave bij inventarisatierapporten zou de OD’s en saneerders helpen (minder zoekwerk naar waar wat staat in inventarisatierapport).
 • De OD toetst of aan de indieningsvereisten van de sloopmelding wordt voldaan.
 • De samenhang tussen de sloopmelding en de inventarisatie is belangrijk. De sloopmelding moet het te slopen of te renoveren gebouw(deel) bevatten. De asbestinventarisatie moet hetzelfde te slopen of te renoveren gebouw(deel) betreffen. 
 • Het is handig als een inventariseerder betrokken zou worden bij het doen van de sloopmelding om zo de opdracht, de inventarisatie en de sloopmelding goed op elkaar af te stemmen.
 • Feiten moeten van emotie worden losgekoppeld.
 • VOAM heeft een verantwoordelijkheid in het realiseren van een betere kwaliteit inventarisatierapporten (bij haar leden) en kan een voortrekkersrol spelen bij het oplossen van onduidelijkheden en onderlinge discussiepunten. Echter is de kwaliteit zeer moeilijk te bewaken en controleren door VOAM.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is toch wel dat, zowel de OD’s, NLA, als onze leden behoefte hebben aan een regelmatig overleg waar afwijkingen, irritaties en interpretaties kunnen worden besproken en opgelost. Een dergelijk overleg kan bijdragen aan een beter onderling begrip over onze taken, verantwoordelijkheden en verbetermomenten. Daarnaast is er een sterke wens om interpretaties in wet- en regelgeving teksten zo veel mogelijk eenduidig te maken.

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?