Inloggen

Vanuit de Examencommissie, WK Persoon en WK Proces

Geplaatst op 24 juni 2020

Kandidatenonderzoek

In 2019 is er een kandidatenonderzoek geweest bij alle certificaatsoorten naar de beleving van de examens. Ook is gevraagd of het examen aansluit bij de praktijk, hoe men aankijkt tegen deelcertificaten en of er behoefte is aan Permanente Educatie. De responsfactor per categorie kandidaten liep uiteen.

Gevraagd is of er voldoende getoetst wordt op kennis en kunde. Een meerderheid van de respondanten vond dit voldoende.
Er wordt geen toegevoegde waarde gezien in deelcertificaten.
Een meerderheid is positief over permanente educatie.

Permanente Educatie (PE)

Een PE systeem wordt als gewenst gezien, omdat hercertificering alleen tekort doet aan het begrip ‘vakmanschap’ en men niet continu gestimuleerd wordt zich te blijven ontwikkelen.
In een PE systeem geldt een PE-verplichting voor elke certificaathouder. In een bepaalde periode, zijnde drie jaar, moet de certificaathouder een vastgesteld minimaal aantal punten behalen uit het aanbod aan PE-activiteiten, waarbij hij tenminste elk jaar aan een activiteit moet hebben deelgenomen. Indien certificaathouder hier niet aan voldoet, is hij verplicht het initiële examen opnieuw te behalen. Het bestuur van Ascert heeft positief gereageerd op het voorstel. Het voorstel wordt verder uitgewerkt.

Sanctionering DIA

Het processchema geeft aan dat er gemeld moet worden indien er sprake is van niet-gerapporteerd asbesthoudend materiaal en dit verwijtbaar is aan de DIA. De CKI Persoon kan echter niet sanctioneren omdat in bijlage 2 van het DIA schema, waar de afwijkingen en categorieën staan benoemd, een verwijzing naar dit artikel uit het processchema ontbreekt. De VOAM heeft een wijzigingsvoorstel ingediend bij zowel de Werkkamer Persoon als de Werkkamer Proces. Dit wijzigingsvoorstel had betrekking op het geheel uit het schema te verwijderen/schrappen van sanctionering van de DIA.

Naar mening van de VOAM dient een eventuele sanctionering te worden opgelegd door de werkgever (gecertificeerd bedrijf) van de DIA. Om deze reden heeft de VOAM tijdens de vergaderingen van de beide Werkkamers heeft het wijzigingsvoorstel ingetrokken. Ascert legt op eigen initiatief het sanctioneren van de DIA op basis van het processchema terug in de Werkkamer Persoon.

Praktijkopdrachten DIA (examen)

Een werkgroep is bezig om in de examens de rapportages (praktijkopdrachten) en de daarbij behorende beoordelingsformulieren goed onder de loep te nemen. Dit zal een verbeterslag zijn van de thans gebruikte rapportageopdrachten en geheel nieuwe. Reden hiervoor is dat de rapportageopdrachten niet meer voldeden aan het huidige certificatieschema en de beoordelingsformulieren verbetering konden gebruiken op het vlak van puntentoekenning en -aftrek.
De beoordeling van de praktijkopdrachten en de beoordelingsformulieren zitten nu in een afrondende fase.

Er zijn te veel zaken die spelen in de Werkkamers en Examencommissie om op te noemen in deze nieuwsbrief. Mocht je meer willen weten over een bepaald onderwerp, neem dan gerust contact op met ons.

Vertegenwoordiger Werkkamer Proces, Examencommissie, werkgroepen DIA PO, ADK en vakbekwaamheidsgebouw (waaronder Permanente Educatie): Rein Oosten (06-29 15 96 39)

Vertegenwoordiger Werkkamer Persoon: François Lambrix (06- 20 94 05 06)

Terug naar de vorige pagina

Leden login

Heeft u geen account? Lees dan meer over het lidmaatschap.

Wachtwoord vergeten?